SVA BFA Film
STUDENT THESES: 2020
  • Donghyun Lee

  • Tali Zingman

  • Shanshan Bai

  • Hanaan Louis

  • Allen Jiang

  • Jiho Won

  • Bella Miller

  • Linnea McGinness

  • Yijia “Lancy” Zou

  • Zihao “Roy” Zheng

  • Ashley Priessnitz

  • Tianyi Liu

  • Leo Zhang

  • Tate Hoffmaster

  • Val Gonzalez

  • Stephen Rios

  • Vickey Song

  • Wenxuan Shen

  • Jiaxun Jiang

  • Carol Yan Li

  • Shiyun Hu

  • Jaelan Acosta

STUDENT THESES: 2019